ࡱ F> SRU P1KSKS6% 8 <5 Pe$h -"! O8, -NqQm]:SY|^OePRu gR-N_/eYXTO sQNAS NJ\:SY,{Nn][te9eۏU\`Qv b 9hnc:SY~Nr 2023t^7g Ne9g Ne :SY,{V][~[:SY|^OePRu gR-N_ZQ/e_U\N][0 10g20e :SY,{V][~T:SY|^OePRu gR-N_ZQ/eSN][a02023t^10g21e2024t^1g18e :SY|^OePRu gR-N_ZQ/e[:SY][~SvۏLNwte9e vMR]~[b6k'`te9eNR0 cgqZQRlQ_SRT][]\O gsQBl s\][te9e`QNNlQ^0 N0 f[`N`Nяs^;`fNsQNYsY?Qz]\Ov͑c:y|^y NYNb[ =[eeNY]\Or NY0RMO eb0 1.sQNЏ(uZQvNAS'Y|^yT`Nяs^;`fN͑݋|^yc[YsY?QzeP^]\O NYmeQ0 te9eceSۏU\N/f6R[ 0,{Nf[`N6R^ 0 bf[`N/{_`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``0`Nяs^;`fN͑݋T͑c:yyb:y|^yI{Q[ \O:NY-N_~~f[`Nv ,{N \O:NhQSOZQXTr^YeWv͑-NKN͑0[mSQ NbxPgeNXTۏLYe 2 T T_(Wm;RS`T ~TꁫSR{]\O[E ͑edQNAmxPge0N/f cgqT~ ASVN YsY0?QzSU\ĉR;`SOBl ~T,gbY|^OeP]\O[E 6R[-NgSU\ĉR011g5eS_ ASVN ĉRWO [sP[bXTT-NB\r^ۏLW tnSU\`0Ty[~Ty[]\OTNRvh 6R[,gy[Nt^SU\ĉR0 N/f͑eO 0=[aƋb_`]\O[eeHh 0 v^%NNc0 2.sQNY]\O9ei'}a N:_ cHeNHQ ceONR cۏSU\bHe NsO0 te9eceSۏU\N/fb`f[~OSU\09g27e ;SbsP[S-NB\R+R0R _^:SY|^OePb0ZSq\:SY|^OePbS‰f[`N0ev;Sb[sP[_NY!kxvz;SbSU\ĉR 9hnc~YSaS;SbNTvSU\eT0y[NRYUObU\ۏLNv^vc0(W:SkSeP@\.^R N s]1\я[BlYzz S)N^0L?eI{Qzz Tt^@\ ~<{bc N12gN/TROObNR0vMR ;SbteSOSU\Rck(WۏL-N ~T:SkSeP|~;`SO~y{ @wNXTS?bK\I{lx'`agNv9eU ;Sb\'Y'Y)wNDQ_:SSUSMOv]ݍ0N/fYcv^>N_U\eb/g0eNR0TT_S:SkSub (W:gsQʋzq\NwWB\ T-N;S]\O[ S%c-N;So(WYsY?QzOeP-NvryrOR0khTGW N~;SbN[eg;SbPWʋ SQX'`:_vNNb/gNXT0Rw0^~;SbۏO[T\Tvb/g cؚNNb/g4ls^ v;mnY0vMR [T\hgSKb/g]z)R_U\0 N/fR:_NMb_ۏNW{Q0ygN:S6R[c nx[USMOAS[eHh EuNMbbU_ nS vMRUSMOL6Rĉ[]~cN:S6RYXTO vsQNMbbXR_NNv^cN0 Te (W3u:SkSeP@\ TaT RǏYXbg'`_ۏNMbeg㉳QNMbeB\0s?Qz_tOePck(WN^Nb?Q\y[c ][cYyNNNXT0R:S;SbۏLNNۏOW0:_SL]NRbW0(W11gN>NRvmZS^,{NJ\eP^{tLNbz[-N bbL]b~ TRhQ^,{V T cNI{VY0 N0 ;N#;NNZ&q NY|Q -N_L1_S Y|^yv=[ NY gR eb0 1.sQN~y{cۏY|^eP^yv]\O NR ;NNRS%c NEQR0 te9eceSۏU\N/fۏNekZP[ZP~Y|^lQkS]\O0g:eo [beu?Q,TR[{g**g0RMONXTv]\O0~T2~nuhkTYNmdLR :Nhk3'`NY@b)Z?QzMQ9hKmhkT^hՋ0[cmZS^Y|^OePb,TR-N_N[ ^zS& NT]\O-NR:_dky]\Ov_U\R^0N/fNb[=[ $NLv [{g]\O0%Ny:SkSu gRzS:gsQʋ z-N;SN[ʋ[gPWʋ Te[cbUSMO$N T-N;SNNNXT(WkhT-N;SN[ʋzz:ePWʋ0 2.sQN~y{hQ:SY|^]\OL#N[b_ Nbr NR{tX[(Wwg0 te9eceSۏU\N/fR:_[WB\;Su:ggSRN:ggvWcw[02023t^qQ_U\Y|^eP^yvW6!k v^X^~N[:_SW hQt^cw[pċo~4!k ce_U\g(c0c[cw[ BlRN:ggkgN!k,go~ _U\Y|^OO12!k0~~:SRN:gg 0R^ NbۏLNy0?Qy(ϑc6Rf[`N gHecؚNb:SktZOeP[hQebv gRR0N/fR:_Qu;Sf[f~{S]\Oc[ cؚNRvh[bs0R[e\LQu;Sf[f~{S:gg{tcw[#NSv{L# [=[te9e`Q[LV4Y w v^\te9e`QU_(Wcw[U_-N0RRcؚb:SZZhs 2023t^:N1133[eNcOMQ9ZZh gR z)R[bt^R Nv1000[SOhNR0 N0 \OΘ^ NY%N[ ;S_;SΘ^X[(Wwg eb0 1.sQN:Nl gR[eaƋ1_S ;S_;SΘۏNekcGS0 te9eceSۏU\N/fcۏ;S_;SΘ^0xvz6R[ 0m]:SY|^OePRu gR-N_;S_ċ[eeHh 0 :_S;S_;SΘYeTLNꁋ_ [U;SRNXT;S_ċ6R^ [L;S_ Nhy&TQ 6R \;S_hsN;SRNXTKfLKf~0\MOX(u0ċHQċOT[g8hI{vcc0c~9eU;Su gR ~bck8^1\;Sy^ _U\O wu1\;S NYO)RNytel ZWQ~ck_c[O)RvvLN NckKNΘ0_U\ `x N bl NR NyLR (WPʋ'YSI{YY _4 Ti N~xTbbɋ5u݋ EuOɋBlS nS02023t^10gNN *gQsV gR`^]bɋ`Q0N/fNYT\O Y nS[ O cؚ?eV{wSfs0(WhQVؚ@Se0hQV|^ykSue0͑30NLuNCgeI{eb~_e pۏ^l^:WT>y:SINʋ ^l:NE\lS>e?eV{[ OUSNS`l?eV{0NyRlQST\O NwOb__TE\l[ O$NLv[{gv͑'`0_OlQOS[gS^`l?eV{ gsQez0)R(ukgN!kvaNGY|^OO\`l?eV{nfS~aNGY|^NXT 6qTQTQg~nfS0PRtZ|^?Qgqb]\OT|^?QVgSO]\O N:SQY[Xb|^:ggT\O T[SXb|^Ye^nfS`lwƋ0)R(u^l_>ee ^lݍyN㉇Y-N_e0 gRT?eV{010g3e 10 TTLN^lNh\O:N‰[XTegbS‰v^^ ^z^l‰[XT_O Se(WQSY|^eP^`l?eV{ v^RlS N cؚO[?eV{vwSfs010g12g 6e0RTys^STBlRNN3O GWSeT{V Y0 2.sQNQc6R^ N%Nk b;N[[ ͑eO9e~{T T0T TQ[SbOi0;Su0ݏ~#NI{ag>k NS㉳QT T~~v_Te_ N f}Y0W~bSeCgv ĉ~~Θi011g29e^ NbPWʋN[:NhQb;SRNXT_U\sNz2lwƋN^ khT:NYy;S^ۏL4N^c[ cؚNteSONR4ls^0 V0 hQbN%NlZQ NY gR ZQv^X[(W1_s eb0 1.sQNl;NƖ-N6RgbL N0RMO ͑'YNyNQV{ z^ Nĉ0 te9eceSۏU\N/f%Nf:y :SY-N_2023t^^$N*N#NnUS]\O[b(ϑE\:SkSeP|~MO0N/fSgq 0R:_hQwlQz;SbZQv^]\O[eRlՋL 0^zePhQ/eYOO0bRlQONĉR0^zOU_!jg ĉZP}YOU_ nxOU_Q[vw['`TQnx'` TezQO͑p0 2.sQNZQQ?elu;m N%N0 te9eceSۏU\N/f(u}YybċNbybċfkhV ۏNekcGS?el }{Q02023t^11g17eS_][te9el;Nu;mO 2024t^1g-NeS_;NYeNl;Nu;mO sP[bXTGWw9hncBldQ[gqhgPge O NNۏLNm;RvybċTbybċ w0RN ~~8 QQWl vvv0R:_``Ye cؚ[r^``Ƌ0[ l;Nu;mO*NN[gqhgPgeQ Nb N㉳Qce['` N:_ R㉳Qce:1Y  ;N#NNvsQNXTۏLNc݋ 2 TS_NNGWۏLNm;Rh0%NyO;NIN``;NYe OZQXT(WZWcl;NƖ-N6R0Nb[]\O\OΘ0%N,#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\ \^`bdŷwgT@0CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ JTǷyeQA)/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH Tűx_O<,CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH (\z|ǷxdT@0CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH Ƿ{kWG3%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH HLNP&ͷiYB.'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmHsH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH &DXyeUA1CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH XZL P ҹiO53CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H9CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH N"P"R"""### $̵~nVF+4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\ $&$N$R$t$$$$$*%,%l%ɲzjVF2"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH l%p%%%%%%%%&&&B&ǹu_QC*1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH B&D&T&X&b&&&&&&&&&ֿ{gWG7#'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ &&& ' '''N'''~((˷s\L8'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH ((((((()))))ͽ|l\H8$'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH9CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ )))"*(*********,˷s\L8(CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH ,,,,,,, -~---ҹyeUA1CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsH -------$.2.6....˷s\L5!'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH-CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH ... / ///////R0`0Ƿo_K='+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmHsHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH `0j0l00000000000ɻyiYE-.CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KHnHtH\&CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0001111 11111"1$1&1(1׽eS9631.,U0JU0JU2CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH\"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\2CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH\"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\2CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH\"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\2CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH\&CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KH\&CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KH\(1*1.10161:1<1h1j1t1v1z1|111IJ~c2CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH\o(CJOJQJ^Jo(aJnHtH"CJOJQJ^Jo(aJnHtHUCJOJQJ^Jo(aJnHtH"CJOJQJ^Jo(aJnHtHUCJOJQJ^Jo(aJnHtH"CJOJQJ^Jo(aJnHtHUCJOJQJ^Jo(aJnHtHCJU0J.V`b T vV dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$WD`d8$7$1$$$$9D4$5$6$3$A$da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$!d[$\$a$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$T ,zd_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`PZ_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`Z%&D&((_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(,,/000vV8da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`% & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$C$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`00111*1,1.1214161|1~1zxvj 9r 9r 9r 9r h]h 9r 9r h]h 9r #$&` 9r 9r 9r &dP dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD@`da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$ ~111 dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD@`4. A!4#"$%S2P180& 6666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H\@\h 1d$$@&WD0`0CJ,OJPJQJaJ,KH,\B@Bh 3d$$@&CJ aJ 5\$A@$؞k=W[SONi@Nnfh? O$CalibriDejaVu SansGz@Times New Roman7DlOeck\h[{SO-([SOO$@ CalibriDejaVu Sans- |8ўSO;4 N[_GB2312W4 *Cx @Courier NewDejaVu Sans;4 wiSO_GB23121]kSS02013049S ~{SNY[YOGS_o(u7bzc QhRg+G§gQ!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[40)?'*2cccc8k 0[b3 @!Z:#x9*%34C<N6pU}YIrdje ;mrguxqxQ.|g|eQ[9*q3B O*G@lPdj QTq{+;:`<A@GQ~Ef:hl;Zi\>20ke9" Q?{I9<fz]Ek[>,sgmw/b@ @YK ~e ? I0 /@ G[_ C )W va $j A) b4 vr J } Q?+ [WRmtoJ&qsCDf@iKMGNuy&Tsu%+g(;J`q Q{?B[H~hIpZG "0 1~ M!{M~}UID +NX"*Q z R"!R"")c"`"i#O#?#H#i$_-$ $\u3%g D%W%R%9D&f&4>'}]&((BB)B*mS1*wk*k*s +(l+%,bnR,e,2w-{F-{m/z 20[0(h1@16\2F'2bY2>3tp3yQ4Up4w4i5= 6$6666;!8\v828\R99#9TC99y(=:.:<L^=3=>30/?N]?:?f?2#@zo@O@GAKAmA?`AAOA%B NBB;C{daC&Cg DiDDmDcE`7E,{>E9KBEX`EVUzFmY1G G1GWWGreHfH{H7I@AI 8I2IIsIhJ0hJ@ KDI+K K9K/FLuxj xyzpzbK{6Fv|%x}b}e]}3}O<~me^~|)~!9 'l  <Zs>z0( * 3 ? (   l((> e,gFh 7C" r@ p$$' !! commondata,<eyJoZGlkIjoiOWM1ODYzM2QxZTNjZjMxNDNmMzIzZWVlNWMzNjhhMzgifQ==@Oh+'0 ( 8 D P \ ht|2]kSS02013049S ~{SNY[YOGS_o(u7bNormalzc2@R8O@u0f@L%@ogQ=WPS Office_11.8.2.11763_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,, px _o-NV 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.11763!23B63E924E14452196CCB0E37196E04E Root Entry FOWordDocument60TableAgData WpsCustomDataSummaryInformation(PDocumentSummaryInformation8 ( !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCDEFGHIJKLMNPQT